06.01.2015

Kyläsuunnitelma valmistunut vuosille 2015-2020


Yyterin alueella tehdyn kyläkyselyn ja tulevaisuusillan keskustelujen (2013) pohjalta nostettiin esille alueen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet neljän teeman osalta: palvelut, vapaa-aika, ympäristö ja yhteisöllisyys. Tulokset esiteltiin 18.11.2014 pidetyssä kyläillassa.

Kyläsuunnitelma ja -esite on alueen asukkaiden tahdonilmaus siitä, miten aluetta voidaan entisestään parantaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia sekä alueen elinvoimaisuutta.

Nykytilanne

Alueen suurimpana vahvuutena on luontoympäristön tarjoamat mahdollisuudet sekä niiden vaaliminen ja kehittäminen. Matkailu on tärkeä elinkeino, ja sitä tulisi kehittää ympärivuotiseksi. Alueelle toivotaan lisää palveluja ja mahdollisuuksia erityisesti sisäliikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Alueen ainutlaatuisen ympäristön siisteydestä huolehtiminen on yksi keskeisimpiä toimia, mistä tulee huolehtia. Kaiken alueen kehittämisen kulmakivenä nähdään yhteistyö eri toimijoiden välillä.

Miten tästä eteenpäin?

Keskeisimmiksi toteutettaviksi asioiksi nostettiin esiin alueella toi-mivien yhdistysten välinen yhteistyö, toimitilojen saaminen, yhteis-ten tapahtumien järjestäminen ja ympäristön siisteydestä huolehti-minen. Myös tiedotukseen ja alueen markkinointiin halutaan panostaa.

 

Kyläkyselyyn tuli 43 vastausta ja siihen liittyviin asukastilaisuuksiin (Tulevaisuusilta 14.5.2013 ja Kyläilta 18.11.2014) osallistui yhteensä noin 60 henkilöä.

Kyläsuunnitelma on toteutettu osana Karhuseutu ry:n Karhuseudun kylillä -hanketta vuosien 2013–2014 aikana ja se valmistui joulukuussa 2014. Kyläsuunnitelma on laadittu yhteistyössä Yyterin alueen asukkaat ry:n kanssa,
ja sen ovat koostaneet Reeta Hautaniemi ja Paula Forsten-Leino.

Katso muistio 18.11.2014 pidetystä Kyläillasta ja yhteenveto kyläkyselyn ja kevään 2013 tulevaisuusillan tuloksista.

 Yyterin Alueen Asukkaat ry - Yhdessä Yyterin hyväksi

Sivuston toteutus 2012